שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

ברכות פרקים א-ה - קריאת שמע ותפילה
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, אורות שאול זמן קיץ תשפ"א

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1פתיחה למסכת ברכות - 'הדברים האלה' - קריאת שמע במקדש ובגבולין ברכות ב
 

הקשיבו   שימרו 

2מאימתי קורין את שמע בערבית? הדעות השונות במשנה ובגמרא - זמן אסטרונומי או אנושי? ברכות ב
 

הקשיבו   שימרו 

3המשך ניתוח השיטות השונות של תחילת זמן ק"ש של ערבית - תפילת ערבית שלא בזמנה ברכות ב-ג, ד:
 

הקשיבו   שימרו 

4סיום תפילת ערבית שלא בזמנה - סוף זמן קריאת שמע של ערבית ברכות ד:, ט.
 

הקשיבו   שימרו 

5ברייתות רשב"י - האם זמני ק"ש חופפים לזמני יום ולילה? ברכות ח:-ט.
 

הקשיבו   שימרו 

6זמני קריאת שמע של שחרית ברכות ט, ב
 

הקשיבו   שימרו 

7מחלוקת בית שמאי ובית הלל - בשכבך ובקומך ברכות י:-יא.
 

הקשיבו   שימרו 

8ברכות קריאת שמע ברכות יא-יב
 

הקשיבו   שימרו 

9כוונה בקריאת שמע ברכות יג
 

הקשיבו   שימרו 

10קביעת פרשיות שמע ברכות יב:
 

הקשיבו   שימרו 

11המשך העיון בקביעת פרשיות שמע - ביקשו לקבוע פרשת בלק; הקשר בין קריאת שמע ובין זכירת יציאת מצרים ברכות יב:, יד:
 

הקשיבו   שימרו 

12חתן ומי שמתו מוטל לפניו בקריאת שמע - מעבר מפטור מיוחד מק"ש לעוסק במצווה? ברכות טז, יז
 

הקשיבו   שימרו 

13גדול כבוד הבריות - אין עצה ואין תבונה ברכות יט, ב
 

הקשיבו   שימרו 

14פורס את שמע  

הקשיבו   שימרו 

15שיעור פתיחה לפרק תפילת השחר - תפילות בתנ"ך; תפילות קבע ותפילה בעת צרה ברכות כו
 

הקשיבו   שימרו 

16זמן תפילת שחרית ברכות כו, א
 

הקשיבו   שימרו 

17תשלומין ברכות כו, א
 

הקשיבו   שימרו 

18מחלוקות רבי יהודה וחכמים על זמני תפילה - סוף זמן שחרית וזמן מנחה ברכות כו-כז
 

הקשיבו   שימרו 

19פלג המנחה; דעבד כמר עבד ברכות כז
 

הקשיבו   שימרו 

20תפילת הערב אין לה קבע - תפילת ערבית רשות ברכות כז, ב
 

הקשיבו   שימרו 

21שיטת הרמב"ם בדין תפילת ערבית - הממשק בין רשות לנדבה - דיון הגר"ח והגרי"ד; הקדמה לסיפור רבן גמליאל ברכות כז, ב
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology