שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

תפילין - מנחות פרק שלישי
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, בית מדרש תמיד תש"ע

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1פרשת קדש לי כל בכור - זכרון מכת בכורות, מנגנון זכרון בתורה  

הקשיבו   שימרו 

2פרשיות תפילין בספר דברים  

הקשיבו   שימרו 

3טוטפות - משמעויות שונות להנחת תפילין המשתקפות בפירושים שונים לטוטפות  

הקשיבו   שימרו 

4פירוש המונח תפילין, תפילין בספרות בית שני ובקומראן, מבט ראשוני לתפילין במדרשי הלכה ובמשנה  

הקשיבו   שימרו 

5המקור לארבע פרשיות בתפילין, משמעות הנחת שני תפילין יד וראש, למה לא להסתפק באחד? מנחות לד עמוד ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

6תפילין של יד ותפילין של ראש - מדוע שנים? שני מקומות בגוף, יד פונה לאדם וראש פונה לאחרים מנחות לד עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

7תפילין של יד ושל ראש מנחות לד עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

8סדר פרשיות של תפילין - עיון בגמרא, רש"י ורמב"ם מנחות לד עמוד ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

9שיטת רבנו תם בתפילין - הסבר השיטה, עיקר הדיון בראשונים הוא בירור כיצד היה סדר הפרשיות בתפילין קדומות מנחות לד עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

10שני זוגות תפילין רש"י ור"ת, היחס בין פרשיות תפילין ופרשיות מזוזה לספר תורה מנחות לד עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

11תפילין ומזוזה - היחס ביניהן ובין ספר תורה מנחות לד עמוד ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

12"למען תהיה תורת ד' בפיך" - הזיקה בין תלמוד תורה והנחת תפילין, מתי מניחים תפילין? מנחות לד עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

13עזרא סימן טוב מניח תפילין של רבנו תם (קריאה מתוך ספרו של הרב חיים סבתו, כעפעפי שחר) מנחות לד עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

14הלכה למשה מסיני בתפילין, הקב"ה מניח תפילין מנחות לה עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

15בתים - פרטי הלכה ומשמעות מנחות לה עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

16העושה תפילתו עגולה, תפילין וקמיע מנחות לה עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

17קשר תפילין הראה לעניו - מעמד קשר דל"ת ויו"ד, מחלוקת רש"י, תוספות ורמב"ם מנחות לה עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

18גרדומין ורצועות - למשמעות רצועות תפילין - חיבור הבתים לגוף או בעלי ערך עצמי מנחות לה עמוד א-ב
 

הקשיבו   שימרו 

19רצועות של תפילין מנחות לה עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

20ברכה על תפילין בתוספתא ברכות - כמה ברכות ומתי מברכים? מנחות לה עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

21ברכה על תפילין - מהי מצות תפילין - קשירה, נתינה, הנחה; כמה ברכות מברכים על תפילין מנחות לה עמוד ב - לו עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

22שח בין תפילה של יד ובין תפילה של ראש חוזר מעורכי מלחמה - חיצוניות ופנימיות בעבודת השם מנחות לו עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

23תפילין בלילה - תפילין כמעשה הנחה או מצוה תמידית מנחות לו עמוד א-לו עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

24תפילין בלילה - המשך מנחות לו עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

25הנחת תפילין בשבת ויום טוב מנחות לו עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

26הנחת תפילין בחול המועד מנחות לו עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

27משמוש בתפילין מנחות לו עמוד ב
 

הקשיבו   שימרו 

28מקום הנחת תפילין של יד - הסבר הנחה על יד שמאל מנחות לז עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

29תפילין על יד שמאל מנחות לז עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

30מי שיש לו שני ראשים מנחות לז עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology